زن و شوهران پرمسأله، خود را سالم‌ترين و عاقل‌ترين مي‌دانند!!! چرا گروهي از زنان يا شوهران به اشباهات رفتاري و رواني ديگري تأكيد دارند؟
ادامه مطلب …